vrijdag 2 november 2018

Persbericht: De Grauwe Eeuw doet aangifte tegen de criminele organisatie van Jan H.Bij Politie Zaandijk is er donderdag 2 november aangifte gedaan tegen burgemeester Jan Hamming van Zaanstad en vijf andere partijen wegens deelname aan criminele activiteiten in georganiseerd verband. Tevens werd er tegen alle partijen aangifte gedaan van discriminatie (art. 137 c t/m g Sr). De aangever was Michael van Zeijl van de Grauwe Eeuw, de groep die vorige maand aankondigde de racistische nationale intocht te gaan stoppen.

Van Zeijl werd evenals meerdere activisten vorige maand door Hamming uitgenodigd voor een gesprek, dat gesprek werd uiteindelijk de aanleiding van de aangekondigde acties. “Het gesprek ging grotendeels over hoe ik dacht over het besluit van gemeente Zaandam, om de intochten in die gemeente binnen 3 à 4 jaar geleidelijk te ontdoen van het racistische karikatuur Zwarte Piet”, aldus van Zeijl, “tijdens dat gesprek erkende de burgemeester ook dat Zwarte Piet racisme is”, vervolgt hij. “Het werd een stroef gesprek waarin zij mij probeerden te overtuigen dat uitfaseren van het racisme in Zwarte Piet een beschaafde oplossing is omdat de racistische massa aan het idee zou moeten wennen.” verzucht van Zeijl. “Eigenlijk zeiden ze dus dat slachtoffers van racisme nog langer racisme moeten blijven ondergaan om zo de gevoelens van de gepriveligieerde groep te sparen. Deze ‘oplossing’ maakt deze racistische situatie, waar mogelijk, nog racistischer. We werden het  ook niet eens en uiteindelijk veranderde het topic. Als laatste vroegen ze naar mijn plannen voor de intocht en of ze daaraan konden bijdragen. Na een kort en duidelijk nee hebben we afscheid genomen, het gespreksverslag zou nagestuurd worden. Toen Rogier Meijerink, die een vergelijkbaar gesprek had met de burgemeester, en ik samen een persbericht over het vierjaren plan van Zaandam en de burgemeesters erkenning van het racisme publiceerden loog de burgemeester alles af in de media. Uit het gespreksverslag wat ik ontving was bijna het gehele gesprek verwijderd, de aanvulling die ik daarom verzocht wilden ze niet toevoegen. De burgemeester zette ons dus als leugenaars weg. Dat de burgemeester, ondanks zijn erkenning van het racisme, toch de vergunning verleent, versterkt door zijn leugens, is de reden van ons besluit om de intocht te stoppen.” Legt van Zeijl uit. Omdat de burgemeester weigert te rectificeren publiceert van Zeijl via zijn persbericht ook de volledige geluidsopname die hij van het gesprek maakte.

Omdat De Grauwe Eeuw zeker wil zijn dat de burgemeester verantwoordelijkheid moet nemen heeft de groep ook besloten om dat te doen via strafrechtelijke procedures tegen alle partijen die volgens hem de middelen bezitten om deze intocht te stoppen maar die niet inzetten.

De partijen zijn en hun rol in de intocht zijn.
-Gemeenteraad en burgemeester van Zaandam wegens het financieren van mensenrechtenschendingen en wegens het verstrekken van de vergunning.
- Stichting NTR wegens het uitzenden van racisme;
- De Comissariaat van de media wegens het toelaten van het uitzenden van racisme;
- Kijkwijzer (NICAM) wegens het niet classificeren als 16+ van deze uitzending;
- Vink Vision BV. als organisator van de racistische intocht;
- Nederlandse Staat wegens het toestaan van de racistische intocht.

“Of het daadwerkelijk tot een handhaving en vervolg zal leiden is maar de vraag, aangezien het OM structureel weigert te vervolgen in racisme zaken. Het Nederlands recht is dan ook niet onze enige optie”, besluit van Zeijl.


Geluidsopname:

https://drive.google.com/file/d/1jl4IMuYnHkF17gNl-U7fI-szmxXq0VYu/view?usp=sharing

Gespreksverslag en mailverkeer:

https://drive.google.com/folderview?id=1EVphaTc4voY1hfoSBZ7YXvxppn_MnTZv

maandag 22 oktober 2018

Persbericht: Gemeente Utrecht koloniseert straatnamenproject

- P E R S B E R I C H T -

Gemeente Utrecht koloniseert straatnamenproject

UTRECHT, 22 oktober 2018 - Aanstaande zaterdag presenteert Utrecht een koloniale straatnamen wandel route. Dit project is geïnitieerd door Actiegroep De Grauwe Eeuw, echter probeert de gemeente op leugenachtige wijze zelf met de veren te pronken. “Dit is precies wat wij voor ogen hadden met ons verzoek op 17 augustus 2016.” aldus Michael van Zeijl van De Grauwe Eeuw.

De start van het straatnamenproject was een verzoek van Actiegroep De Grauwe Eeuw op 17 augustus 2016 waarin de commissie straatnaamgeving gevraagd werd te stoppen met koloniale verheerlijking. Dit werd door de commissie “… opgevat als een verzoek om wijziging straatnamen, hetgeen niet door de Actiegroep bedoeld was.” aldus het college van B & W op 24 november 2016.

Toen dat misverstand uit de lucht was heeft de gemeente het verzoek van De Grauwe Eeuw enthousiast en actief opgepakt. De actigroep werd gevraagd een werkgroep op te zetten. Hier stonden ze in eerste instantie argwanend tegenover, maar na persoonlijke toezeggingen van wethouder Diepenveen, is toch besloten een bijdrage te leveren. De Grauwe Eeuw heeft een werkgroep opgezet en een aantal mensen en organisaties uitgenodigd en betrokken. De gemeente maakte het project zelf groter dan de actiegroep had beoogd, door het als project bij de universiteit Utrecht uit te zetten. Vervolgens gebeurde precies dat wat De Grauwe Eeuw al vreesde en wat wethouder Diepenveen had bezworen dat niet zou gebeuren. Rechtse politici begonnen te mekkeren dat de gemeente samen werkt met een actiegroep. En onmiddellijk zwicht wethouder Diepenveen en dondert, recht tegen zijn persoonlijke toezeggingen in, de actiegroep uit hun eigen project. Jeffy Pondaag van stichting Comité Nederlandse Ereschulden (yayasan K.U.K.B.) was vanaf het begin van het project erbij betrokken en bevestigt de verklaring van De Grauwe Eeuw. "Ik was bij veel vergaderingen aanwezig en vanaf de allereerste bijeenkomst van "werkgroep straatnamen", zoals het project genoemd werd, hebben de activisten van De Grauwe Eeuw duidelijk gemaakt dat het veranderen van straatnamen niet de voorkeur had. Zij pleiten juist voor educatie en aanvullende informatie bij koloniale verheerlijking. Elke vergadering was ook gericht op hoe daaraan invulling gegeven zou worden. Ik ben ook vertrokken uit dat project omdat ik het schandalig vond dat De Grauwe Eeuw uit hun eigen project gegooid werd zonder enige wederhoor." aldus Pondaag.

Over deze beschamende gang van zaken blijft de gemeente liegen. In het artikel in het AD op 18 oktober wordt gedaan alsof Lombok de VOC- straatnamen behoudt ondanks De Grauwe Eeuw. Hoe het ook zij, De Grauwe Eeuw is vooralsnog blij dat er resultaat is. “Zoals het beschreven staat is precies wat wij beoogden, dat de koloniale misdaden van mensen waar wij straten naar vernoemen, meer bekendheid krijgen.” aldus Michael van Zeijl van De Grauwe Eeuw. "Het is wel dubbel zo zuur dat een organisatie als artikel 1, wat zich vanwege door de staat opgelegde restricties niet mag uitspreken tegen racisme  aangezien racisme niet eens verboden is in dit land en zij alleen educatie mogen geven over wettelijke bepalingen mbt discriminatie. Hiermee bevestigen zij de witgewassen definitie van racisme. wij hadden juist nadrukkelijk aangegeven dat deze partij om deze reden geen geschikte partij zou zijn. De raciale agressie waarmee artikel 1 hierop reageerde bevestigde onze stelling. Ook met deze keuze koloniseert Gemeente Utrecht een dekolonisatieproject. Wat was opgezet als dekoloniaal project van niet witte Nederlanders is nu dus het zoveelste white saviors project geworden."

Dit is een fragment van het officiële besluit van gemeente Utrecht over ons eerste verzoek aan commissie straatnaamgeving:

https://drive.google.com/file/d/12QkhLcJidVUALvRlAbI9uLFalJE6o2Mm/view?usp=drivesdk

Bijgevoegd zijn geluidsopnames waarin duidelijk te horen is wat voor afspraken van Zeijl gemaakt heeft met wethouder Diepeveen en welke laatsgenoemde gebroken heeft.

Het eerste fragment is een beknopte samenvatting van het gehele gesprek wat in het geheel daaronder staat. Tot slot de brief van B&W

https://drive.google.com/file/d/15RpYldfUdGHkC25NKpjrk3FkLvOI55lw

https://drive.google.com/file/d/0B13Mxd6wfo1BQXYyUXBYeDdjSE0

https://drive.google.com/file/d/12QkhLcJidVUALvRlAbI9uLFalJE6o2Mm

maandag 14 mei 2018

Persbericht: Verdere juridische stappen inzake het genocidefeest van TivoliVredenburg!


Persbericht:


Verdere juridische stappen inzake het genocidefeest van TivoliVredenburg!

Actiegroep de Grauwe Eeuw heeft vandaag verdere juridische stappen gezet met betrekking tot het "Cowboys & Indians" genocidefeest. Vorige week wees de Officier van Justitie de aangifte voor discriminatie van De Grauwe Eeuw af, daarom start de actiegroep een artikel 12 procedure. "Een wit Openbaar Ministerie gaat voor niet witte mensen bepalen wat racistisch is, dat is institutioneel racisme van het hoogste niveau"' aldus de indiener van de aangifte, Michael van Zeijl. Naast de artikel 12 procedure stelt de actiegroep de gemeente Utrecht in gebreke omdat deze niet binnen de wettelijke termijn handhavend heeft opgetreden. De actiegroep had de gemeente gesommeerd de subsidie van TivoliVredenburg in te trekken.

Het OM motiveert hen besluit op de verkeerde aanname dat het racistische blackface, Zwarte Piet, geen racisme is dus dat redface ook geen racisme kan zijn. Het Europees hof voor de rechten van de mens denkt daar echter anders over. "Wij gaan alle procedures volgen tot aan het Europees hof," schrijft van Zeijl in het persbericht, "het einde van de tijd dat Nederland racisme toestaat is hiermee in zicht. Wij zien deze procedure namelijk met vertrouwen tegenmoet." Concludeert hij het persbericht mee.


vrijdag 11 mei 2018

Persbericht Bezwaarschrift Straatnamen Leiden
Bezwaarschrift Straatnamen Leiden

Vandaag is er een bezwaarschrift gestuurd aan gemeente Leiden na hun weigering handhavend op te treden tegen koloniale verheerlijking. Eind januari werden in diverse steden vergelijkbare verzoeken ingediend na een oproep op de facebook pagina van De Grauwe Eeuw. Tot nu toe heeft enkel de gemeente Leiden gereageerd. In de andere gemeenten; Amsterdam, Breda en Den Haag is daarom vandaag het dwangsommiddel ingeroepen. Het lijkt erop dat ze deze procedure nog wel even willen laten doorslepen maar dat maakt voor ons geen verschil, wij hebben een lange adem.


- B E Z W A A R S C H R I F T -

Geachte College,

Hierbij ga ik, ondergetekende ….., wonende te Leiden, in bezwaar tegen uw besluit d.d 29 maart 2018 met kenmerk …. Uw besluit mijn handhavingsverzoek d.d. 13 februari 2018 niet ontvankelijk te verklaren. De gronden van mijn bezwaar luiden:

U stelt zich ten onrechte op het standpunt dat ik niet in mijn eigen belang geraakt zou worden en het geen rechtstreeks belang betreft.

Artikel 125 Gemeentewet
U stelt zich ten onrechte op het standpunt dat artikel 1 van de Grondwet u geen handhavingsbevoegdheid geeft. De Grondwet omschrijft de centrale taak van de overheid. Voor zover de grondwet geen directe handhavingsbevoegdheid geeft dient deze wezenstaak door de overheid te worden gerealiseerd in lagere wetgeving. Zo de gemeentewet u geen handhavingsbevoegdheid geeft, duit dit enkel op een ernstige tekortkoming in de wetssystematiek.

Geen besluit
U stelt zich ten onrechte op het standpunt dat uw besluit geen besluit is nu deze volgens u geen rechtsgevolgen heeft. Het rechtsgevolg van uw besluit is dat ik ernstig belemmerd wordt in de ongehinderde uitoefening van mijn grondrechten zoals die mij zijn gegarandeerd in de grondwet en internationale verdragen.

Eigen belang
Graag wijs ik u er op wijzen dat het hier door u aangehaalde citaat uit mijn handhavingsverzoek de definitie van discriminatie betreft zoals vervat in artikel 90quater van het wetboek van strafrecht.

Objectief bepaalbaar belang
Met uw stelselmatige ontkenning van historisch vaststaande feiten creëert u hier een sofisme. Het betreft hier (door mij) ‘vermeende massamoordenaars’ zoals u dit graag zou zien, maar ‘massamoordenaars. Dat is objectief vaststaand historisch feit waar geen enkele discussie over mogelijk is. Met de stelselmatige ontkenning van dit feit, waar u zich in uw brief ook schuldig aan maakt, wordt ik ernstig belemmerd in de uitoefening van mijn grondrechten. Derhalve maakt u zich als overheidsorgaan met uw brief schuldig aan discriminatie zoals strafbaar gesteld in onder anderen artikel 137g van het wetboek van strafrecht.

Persoonlijk belang
Ik kan me in Leiden niet verplaatsen zinder tegen schokkende koloniale verheerlijking aan te lopen. Dat u met een meetlint de enkele voorbeelden welke ik in mijn handhavingsverzoek genoemd heb bent gaan nalopen, doet daar zeker niet aan af. Of wenst u mij no go zones op te leggen?


Tot slot
Ik persisteer en volhard in al hetgeen ik in deze procedure reeds naar voren heb gebracht en beschouw dat bij deze als herhaald en ingelast.

Verzoek
Het is op deze grond dat ik meen dat ten onrechte wordt besloten mij niet ontvankelijk te verklaren in mijn handhavingsverzoek. Ik verzoek dan ook gegrondverklaring van dit bezwaar en alsnog uitvoering te geven aan mijn handhavingsverzoek d.d. 13 februari 2018.

Voorts verzoek ik vergoeding van de kosten van deze bezwaarfase.

Hoogachtend,

XXXXXXX


-----------

Concept ingebrekestelling zoals cerstuird naar de andere gemeenten:

- I N G E B R E K E S T E L L I N G -


[Maam]
[Straat] #
######  [PLAARS]
tel: ## - ### ## ###
[email]
Gemeente [Plaats]
t.a.v. het college van B&W
[Straat] #
######  [PLAATS]


betreft: Ingebrekestelling niet tijdig beslissing handhavingsverzoek.
uw kenmerk: [Kenmerk]

[Plaats], 10 mei 2018
Geacht college,

Door middel van deze brief stel ik u conform artikel 4.17 algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB) in gebreke vanwege het niet binnen de in artikel 4.13 AWB genoemde redelijke termijn, welke termijn op 1 maart jl. verstreken is, reageren op mijn handhavingsverzoek d.d. 30 januari 2018.

Zo u niet binnen twee weken na heden alsnog reageert op mijn handhavingsverzoek, verbeurt u aan mij ingevolge 4.17 lid 2 AWB een dwangsom.

In afwachting van uw spoedige reactie verblijvende.

Hoogachtend,[Naam]

maandag 30 april 2018

Herdenk tijdens dodenherdenking de destructiviteit van de wit Europese idealen


V.S. Indian Reservations de concentratiekampen waardoor Hitler zich liet inspireren voor zijn vernietigingskampen
                 
De Balie organiseerde vanavond een debat over de invulling van 4 mei en deed dit vanzelfsprekend vanuit een zo wit mogelijk perspectief en nodigde bijv. Volkskrant journalist Robert Vuisjes uit om te pleiten voor een 4 mei waarin de Joden nog meer centraal komen te staan. Ook was er de dominee die vorig jaar een herdenking wou waarin vluchtelingen die tijdens hun vlucht naar Europa omkwamen herdacht werden. Het vreemde was dat Geen 4 Mei Voor Mij geen plek aan de tafel kreeg hoewel ze in de aankondiging stonden en via #Geen4MeiVoorMij al enkele jaren het debat over het racistische aspect van 4 mei aangezwengeld werd. Wij begrijpen maar al te goed waarom dit is. Het geluid wat Geen 4 Mei Voor Mij vertolkt is er een die de mythe van Nederland als beste kindje van de klas geheel verpulvert. Witte onschuld kan niet samen met het geluid van Geen 4 Mei Voor Mij bestaan. Verkondig je zo'n geluid dan moet je zo vlug mogelijk overstemd worden of als onbetrouwbaar weggezet worden. Wij weten er alles van, dit soort Nederlandse instituties praten de grootst mogelijke onzin over je maar zorgen dan vervolgens dat jouw perspectief niet vertaald wordt. Zo ook in de Balie.In de Balie werden eerder al extreme fascistische ideeën genormaliseerd en er werden recent nog mensen als van Heutsz als mens neergezet die we minder zouden moeten bekritiseren omdat ze ook goede zaken hadden gedaan voor Nederland. De Balie had welgeteld 1 niet wit persoon (Jeffry Pondaag) uitgenodigd die de hele tijd werd onderbroken, tone policed en als emotioneel werd weggezet om hem irrationeel te laten lijken (video boven). De Balie doet hen stinkende best om een racistisch en fascistisch, koloniaal en eurocentrisch perspectief te vertegenwoordigen en doet dit continu via actualiteiten die door activisme onderwerp van discussie werden en probeert dan vervolgens die activisten onder te laten sneeuwen door het witte perspectief. Ze laten mensen hiervoor entreegeld betalen en zo denken die mensen dat ze een eerlijke discussie krijgen ipv witgewassen perspectieven. Whitesplaining als verdienmodel.

Vandaag is niet veel anders maar er werd vandaag extra hoog ingezet met de stelling van Robert Vuisjes dat de dodenherdenking meer aandacht zou moeten besteden aan de Joodse slachtoffers. De Balie gaf hiermee een podium aan het uitwissen van niet Joodse holocaust slachtoffers en van het perspectief van andere onderdrukte groepen naast die van niet witte mensen. Tijdens de holocaust vielen namelijk veel meer slachtoffers dan Joden. Mensen met een geestelijke, lichamelijke en intellectuele aandoening bijvoorbeeld werden als eerste slachtoffer van de nazi's uitroeiingsdrang, Hitler beval tot euthanasie van deze mensen ver voor hij opdracht gaf om alle Joden uit te roeien. Ook vielen er veel slachtoffers onder LHBTQIA gemeenschap, denk aan de roze driehoek die homo's op hun kamp uniform hadden. Roma en Sinti werden ook massaal vermoord en dan waren er nog de Polen, geestelijken en politieke tegenstanders van de nazi's die uit de weg geruimd werden. Wanneer er meer aandacht naar de Joodse slachtoffers gaat dan worden deze mensen allemaal het vergeethoekje in geduwd. Niet heel toevallig zijn de meeste van deze groepen groepen die niet aan het whiteness ideaal voldoen. Alle normen waar deze systematische onderdrukkingen zich baseren zijn via kolonialisme wereldwijd de default geworden. Het is daardoor dat wij vinden dat De Balie zich schuldig maakt aan het normaliseren van whiteness. Joden met een roze huidskleur worden al enkele decennia ingelijfd in de witte sociale constructie. Israël heeft zich zelfs kunnen ontpoppen tot een westerse koloniale macht en kan hierdoor niet anders als wit gezien worden. Hier zullen veel mensen, waaronder Joden zelf het niet mee eens zijn maar het is de witte sociale constructie zelf die bepaalt wie er deel is van die groep. Whiteness is een flexibel begrip en wie wit beschouwd wordt en wie niet veranderde meermaals door de eeuwen heen. Zo werden Ieren enkele eeuwen geleden niet als wit gezien ondanks hun roze/bleke huid en zo ondergaan tegenwoordig bijvoorbeeld Polen racisme ondanks hun roze/witte huid.

Het toetreden van Joden met een roze huidskleur tot de witte sociale constructie heeft eraan bijgedragen dat de nazi holocaust gezien wordt als allerergste volkerenmoord ooit en Hitler als de verpersoonlijking van het ultieme kwaad. Het helpt Europeanen wereldwijd met het bagatelliseren van hun eigen misdaden. Er wordt niet voor niets zo veel meer aandacht besteed aan de Joodse holocaust dan aan welke andere volkerenmoord ooit in het Europese onderwijs. Vaak wordt het excuus gebruikt omdat die andere zaken lang geleden waren of ver weg maar dat is natuurlijk onzin. Europees kolonialisme stopte nooit en bijv in de V.S. krijgen kinderen meer over de holocaust op hun scholen dan over de grootste volkerenmoord ooit, die op indigenous Amerikanen, en die gebeurt onder hun eigen neus. Het centraal stellen van de holocaust is puur Eurocentrisme want het gebeurde op Europeanen die (nu) ook nog eens wit zijn. Dat Hitler niet anders deed dan vele Europese volkerenmoordenaars voor hem en in zijn eigen tijd wordt voor het gemak maar even uitgewist. Dat Hitler koloniale maatstaven hanteerde in zijn Übermensch en bloedzuiverheid ideologie dat vinden ze in Europa maar ongehoord wanneer je dit aankaart. Dat Hitler veel minder mensen van een volk vermoorde dan andere Europeanen in koloniën deden dat is ook niet iets wat je mag benoemen want witte levens zijn hier helaas veel meer waard dan niet witte levens. Dat wij benoemen dat de Balie exact dezelfde koloniale tactieken gebruikt om perspectieven/identiteiten te wissen zal ons daarom vast ook niet in dank afgenomen worden.

Israëlische lobby's als CIDI of PVV zullen deze tekst vast aangrijpen om ons van antisemitisme te beschuldigen omdat wij de holocaust niet legitimeren als ergste volkerenmoord ooit en we andere in WOll vermoorde mensen evenveel erkenning en respect gunnen dan de Europese Joden. Dat zal ons echter een worst wezen, wij zien de Joodse holocaust namelijk als wat het is: een creatie van Europese koloniale whiteness normen waardoor honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn uitgeroeid. De Europese Joden, mensen met geestelijke/ lichamelijke/ intellectuele aandoeningen, LHTBQIA, Roma, Sinti die stierven door de tweede wereldoorlog zijn vermoord door een wit Europese creatie DAT moeten we prominent herdenken ipv uitwissen tijdens dodenherdenking. Wellicht zijn dan over enkele jaren discussies over hoe de 4 mei herdenking ingevuld moet worden overbodig want dan beseffen witte Europeanen hopelijk wat hun koloniale idealen andere volken wereldwijd hebben aangedaan. Tot die tijd zeggen wij #geen4meivoormij

maandag 23 april 2018

Persbericht: 'Professor koloniale geschiedenis Gert Oostindie is racist', zegt wetenschapper


'Professor koloniale geschiedenis Gert Oostindie is racist', zegt wetenschapper 

AMSTERDAM, 22 APRIL 2018 - Een Leidse hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis is beschuldigd van racisme. Dat gebeurde zondag tijdens een conferentie aan de Vrije Universiteit getiteld Chronicle of Indonesian History. De conferentie was georganiseerd door de PPI, de vereniging van  Indonesische studenten in Nederland. Er zijn momenteel 3.000 Indonesische studenten in Nederland.

De beschuldigingen komen van dr Sandew Hira, directeur van het International Institute for Scientific Research en auteur van 20 wetenschappelijke boeken. Hij heeft uitvoerig onderzoek verricht naar kolonialisme en slavernij, in onder meer Suriname en Indonesië. Hij pleit voor strikt wetenschappelijk onderzoek gericht op waarheidsvinding. Hij beschouwt de Nederlandse omgang met Indonesië nog steeds als overheerst door koloniale ideeën. Hira wil ook dat Nederland de enorme koloniale schuld afbetaalt, vergelijkbaar met huur voor het gebruik van landen gedurende 350 jaar. De beschuldigingen van dr Hira staan ook online: http://www.din.today/wp-content/uploads/2018/04/22018-04-22-Indonesia-student-v1.pptx

Professor Oostindie heeft in oktober 2017 de leiding gekregen van een groot maar zeer omstreden onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië tussen 1945 en 1950. Dit onderzxoek duurt 4 jaar en kost € 4 miljoen. Het moet documenteren welke oorlogsmisdaden er door Nederlandse soldaten gepleegd zijn, in opdracht van de Nederlandse regering. Oostindie wil het onderzoek niet alleen richten op de Nederlandse oorogsmisdaden, maar ook op de Indonesische rol. Ook daar is dr Hira het niet mee eens. Hira stelt nadrukkelijk dat kolonialisme te vergelijken is met wat de nazi's in Europa deden. Oostindie heeft een boek gepubliceerd getiteld 'Soldaat in Indonesië', dat de professor zelf omschrijft als een eerbewijs aan deze soldaten. Dat acht dr Hira ook onacceptabel.

Bij de start van het onderzoek kwam er meteen kritiek dat het niet onafhankelijk zou zijn, en dat het onderzoek geen aandacht aan rechtvaardigheid zou schenken. Bovendien verscheen in 2016 het 900 pagina's tellende wetenschappelijke promotiestudie 'De Brandende kampongs van Generaal Spoor' van dr Rémy Limpach. Dat boek documenteert uitvoerig duizenden oorlogsmisdaden en vermeldt wie wat deed, waar en waarom dat gebeurde, en hoeveel doden daarbij vielen op basis van archieven in Nederland. In totaal kwamen er naar schatting 150.000 Indonesiërs om tussen 1945 en 1950, door acties van Nederlandse militairen. De opeenvolgende Nederlandse regeringen hebben deze geschiedenis 70 jaar in de doofpot gehouden. In 1969 publiceerde de gereing De Jong wel de 'Excessennota' van prof Cees Fasseur, waarin deze stelde dat er slechts sprake was geweest van enkele ontsporingen. Dr Limpach echter stelde dat er sprake was van structureel, grootschalig en uitzonderlijk geweld tegen de bevolking.

Die kritiek op Oostindies onderzoek werd verder geuit door Jeffry Pondaag, voorzitter van de Stichting Nederlandse Ereschulden. Hij won in 2011 een proces tegen de  Nederlandse staat en bereikte dat weduwen uit het door Rawagede een schadevergoeding zouden ontvangen voor hu n vermoorde echtgenoten. Ook andere organisaties veroordelen het onderzoek, zoals de de wesbite Histori Bersama van wetenschapster Marjolein van Pagee, de AFVN-Bond van Antifascisten en de actiegroep Grauwe Eeuw. Deze organisaties woonden de conferentie bij en onderschrijven Hira's beschuldiging tegen professor Oostindie, die tevens directeur van het Koninklijk Instituut voor Land- Taal- en Volkenkunde vand e universiteit van Leiden is.

Pondaag maakte op conferentie in zijn toespraak ook ernstig bezwaar tegen te verwachten geschiedvervalsing in Oostindies onderzoek naar de dekolonsatieoorlog van 1945 tot 1950 in Indonesië. 'Als de onderzoekers kolonialisme niet uitdrukkelijk veroordelen, wat zij tot nu toe niet hebben gedaan, legitimeren zij die'', stelt Pondaag.

donderdag 8 februari 2018

Thierry Aartsen, als je integer bent stap je op!Geachte Raadsleden,

Liever hadden we u rechtstreeks te woord gestaan maar tijdens de raadsvergadering van vandaag was daartoe geen mogelijkheid. Aangezien Aartsen voor de carnaval antwoord verwacht, hebben we besloten deze brief te schrijven.

Naar aanleiding van de lastercampagne van de fractievoorzitter van VVD Breda willen wij de volledige actiegroep De Grauwe Eeuw, graag uw aandacht vragen voor enkele zaken. Deze zaken zijn dermate ernstig en passen niet bij een lijsttrekker van een politieke partij, wij hebben daarom besloten om aangifte te doen van smaad en laster tegen de uitbater van Boerke Verschuren Johan de Vos en Thierry Aartsen. U zult vanzelf  begrijpen waarom deze zaak zo ernstig is aan het einde van dit betoog.

Aartsen en de Vos gebruiken (regionale) media en uw raad voor een verkiezingsstunt voor de VVD en voor een PR stunt van Boerke Verschuren.

We zullen punt voor punt benoemen hoe ze dit doen.

- Aartsen geeft aan dat wij intimideren via social media en anonieme dreigbrieven. Wij hebben nooit brieven verstuurd, laat staan anoniem. Wij strijden altijd met onze naam, juist om geen voeding te geven aan frames als deze. Wij communiceren altijd transparant in elke fase van een actie, dat kunt u op onze pagina zelf zien. Aarsten heeft deze brieven waaraan hij refereert ook nooit getoond en de enige noemenswaardige interactie die wij, tot aan zijn beschuldigingen, hadden met Boerke Verschuren was een tag in een status over een handhavingsverzoek dat u ontving ivm koloniale straatnamen. Wij hebben hier enkele racistische gebeurtenissen in uw stad opgesomd en voor transparantie bij de betrokken partijen deze getagd. Aartsen heeft deze ophef dus gecreëerd op basis van leugens als "anonieme bedreigingen".

- Boerke Verschuren en Aartsen geven ons de schuld van een oproep om recensies te plaatsen vorig jaar maar die oproep hebben wij helemaal niet gedaan. Zoals u in o.a. het artikel van Breda vandaag en zelfs op hun eigen pagina hierover kunt lezen was dat een Facebook groep waaraan wij niet verbonden zijn. Meerdere media verwijzen overigens naar deze Facebookgroep.

-Aartsen zegt dat wij een handhavingsverzoek hebben ingediend bij het college maar zoals het college zelf kan bevestigen is dit door 2 inwoners van Breda gedaan die geen lid van DGE zijn maar slechts op een oproep van ons reageerden. Aartsen criminaliseert met zijn laster deze twee stadsgenoten van u, die niets anders deden dan uw college te verzoeken de wet te handhaven. Aartsen plaatst zich boven de wet door op te roepen een strafbare mening uit te dragen en verloochent daarmee zijn taak als volksvertegenwoorder

Aartsen intimideert met deze tactieken betrokken burgers en ontmoedigt mensen zich te betrekken in politiek en bestuur. Aartsen vraagt u dus stelling in te nemen tegen uw eigen burgers die gebruik maken van hun burgerrechten op de wettelijk vastgelegde manier.

-Aartsen verzoekt het college stelling te nemen tegen het verzoek te stoppen met koloniale verheerlijking. Deze verheerlijking is een schending van de mensenrechten, welke schending de VVD klaarblijkelijk legitiem acht.

-Aartsen wil dat u stelling inneemt tegen het wissen van de geschiedenis dat wij volgens hem met zo'n verzoek zouden doen. Zoals het college zal beamen willen de indieners helemaal niet dat zaken verwijderd worden, ze willen juist dat er aanvullende informatie bij de straatnamen verschaft wordt zodat de geschiedenis juist completer wordt. Wie kan daar nou op tegen zijn?

-Aartsen claimt dat gemeente Utrecht samenwerking met ons gestopt heeft vanwege een dreigbrief aan de hoogste ambtenaar van Rijkswaterstaat. Ook dit is onjuist want gemeente Utrecht heeft de samenwerking niet gestopt om die frame, die mede VVD'er en lijsttrekker Dimitri Gilissen plaatste. De samenwerking is toentertijd gestopt vanwege een vermeende uitspraak van een van onze leden op social media, waarin de wethouder zich niet kon vinden. Een uitspraak die de media heeft verdraaid door slechts een deel ervan te plaatsen en te doen alsof een rechter hierover al geoordeeld heeft, het OM heeft nog niet eens besloten of ze hierin gaan vervolgen. Komende dagen zal ook duidelijk gemaakt worden dat de hetze om die uitspraak gebaseerd is op vertekende berichtgeving door de Telegraaf.

Gemeente Utrecht zet nog altijd ons initiatief voort met de partijen die wij hebben samengebracht. Dat betekent op zijn minst dat ze ons initiatief nog voluit steunen. Wij vermoeden dat de wethouder dit besluit heeft genomen onder politieke druk van de VVD. In de reactie van de wethouder valt de reden van beëindiging van de samenwerking na te lezen.

-Aartsen claimt dat wij een dreigbrief hebben geschreven en houdt zo vast aan de frame die deze collega VVD'er heeft geplaatst en die de media gretig overnam, zonder zelf onderzoek te doen. De brief in kwestie is een verzoek tot aanpassing van de naam van de Coentunnel. De "bedreiging" waarover de VVD'er het had is een aankondiging dat er acties zouden volgen bij een afwijzing van ons verzoek. Wij deden dit zelfs uit coulance, onaangekondigde acties zouden ze nog minder op prijs stellen. Wil de VVD dan dat we gelijk actie voeren ipv eerst een verzoek in te dienen zodat er een gesprek uit kan volgen? De aangekondigde acties zouden ook gericht zijn aan de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat omdat deze, volgens Rijkswaterstaat zelf de enige was met de bevoegdheid dat besluit te nemen. Achteraf bleek dat Rijkswaterstaat helemaal niet de partij was die dit besluit neemt maar Gemeente Amsterdam. Wij baseerden ons met die veronderstelling op communicatie met Rijkswaterstaat zelf . Protestacties tegen individuele bestuurders is iets wat heel gebruikelijk is, zoals de voorbeelden onder de uitgelichte trefwoorden tonen, maar juist dit gedeelte greep de VVD'er aan om als bedreiging te omschrijven. Wij zijn een activistengroep en het is alleen maar logisch dat protestactie een van de middelen is die we gebruiken. Actie voeren tegen individuele bestuurders kan op oneindig veel manieren. Denk dan bijvoorbeeld aan een spandoek ophangen, een demonstratie organiseren etc. Dat hij een protestactie van niet witte mensen gelijk als gewelddadig beschouwt komt doordat eeuwenlange racistische stereotypering van niet witte mensen hem dat doen geloven. Wij hebben geen enkele reden gegeven om niet ervan uit te gaan dat we vreedzame acties zouden doen. Nu gaat Aartsen vast de Telegraaf frame over ons groepslid aanhalen maar dit was destijds helemaal geen issue. VVD probeerde hiermee activisten aan de ketting te leggen omdat hem de toon niet beviel. Het recht om te betogen is vastgelegd in de grondwet maar vermeldt niets over de toon. Wil de VVD restricties leggen op een burgerrecht?

De frame van VVD'er Gilissen kwam trouwens ook maanden na het indienen van het verzoek van de DGE en Rijkswaterstaat heeft zelf nooit dit als bedreiging gezien. We hebben zelfs in een interview uitgelegd wat we met die uitspraak bedoelden. Er is van niets een hele ophef gecreëerd door de VVD die de media flink uitvergoot heeft. EenVandaag ging daarin zelfs zo ver dat hen de betreffende zin waarin we acties aankondigden heeft aangepast door een komma te vervangen door een punt en wat na de komma kwam helemaal weg te laten. Geen wonder dat zoveel mensen hun geloven maar dat zijn over het algemeen mensen die niet het hoge woord hebben over een onderwerp en die niet een positie als van Aartsen bekleden. Van mensen die dat hoge woord wel hebben mag je toch verwachten dat ze gedegen onderzoek doen, Aartsen heeft dit alsnog verzuimd terwijl hij wel veel tijd en energie stak in persberichten, facebookstatussen en mediamomenten. Een andere optie dan nalatigheid is dat hij de frame bewust overeind heeft gehouden. Beide zaken zijn op zijn zachts gezegd kwalijk voor een lijsttrekker van een besturende partij van een gemeente. Wij vragen ons dan ook af of hij altijd zo onzorgvuldig met feiten of de waarheid omgaat?

-Aartsen is bang dat wij aangifte tegen kinderen gaan doen wanneer die zich als een racistische stereotypering verkleden. Wanneer hij zich verdiept had in onze aangifte tegen TivoliVredenburg wist hij dat wij aangifte gedaan hebben tegen een instituut dat opriep om in racistische stereotyperingen verkleed te komen, niet om de kostuums zelf. Mensen weten vaak niet dat iets wat ze doen racistisch is tenzij men ze erop wijst. Deze aangifte deden we ook pas na uitspraken in de media, die de directeur deed, die niet correspondeerden met hoe ze naar ons communiceerden. TivoliVredenburg erkende tegen ons namelijk wel het racisme maar weigerde om dit te herstellen. Zij noemen zich een cultureel podium en zijn zwaar gesubsidieerd. Zij hebben daarom een verantwoordelijkheid te nemen. Na eerst aan ons te erkennen dat ze schuldig waren en erna het tegenovergestelde te zeggen in de media plus de vermelding dat we 'het' (de genocide op American Indians) niet groter moesten maken dan het was. Deze genocide kostte meer dan honderden miljoenen levens en duurt nog altijd voort dus om dan zoiets te zeggen is nogal racistisch. Aartsen zegt dat onze aangifte onterecht was maar wij hebben nog helemaal geen bericht van het OM hierover. Wij gaan zelfs met onze bezwaren door tot aan de hoge raad om hierover een uitspraak te krijgen. Dat hij op voorhand al voor rechter speelt botst met de trias politica die we in deze democratische rechtstaat hebben. Een lijsttrekker die lak heeft aan de trias politica zou geen politicus mogen zijn in dit land, is onze opvatting. Dit leidt namelijk tot fascisme of een dictatuur.

Met een zwarte Piet stereotypering was het enige verweer dat men in dit land steeds kon geven dat het geen blackface is, dus geen racisme is, omdat zwarte Piet zwart van roet is. Bij yellowface en redface, die net als blackface als racistische stereotypering gezien worden, is er echter geen "folklore" die hierop een excuus voor een zogenaamde uitzondering zou kunnen vormen. Aartsen verdedigt dus een wereldwijd erkende racistische stereotypering en bevestigt dit door het als een politieke mening te presenteren.

Dan nog enkele analyses die wij maakten.
Op social media is te zien hoe Aartsen, De Vos en de hoofdredacteur van Breda Vandaag grapjes maken over hun plannetje. Het ongemakkelijk gevoel bekroop ons gelijk toen we het zagen. De Vos tagt de hoofdredacteur met de woorden "ze zijn wel erg vroeg" met een knipoog, hieronder staan ook grappen van Aartsen en De Vos. Dit en een andere status, waarin gezged wordt dat wij nu al van ons laten horen geeft ons toch echt aan dat er dit jaar geen eerder moment was dat zij van ons gehoord hadden. Anders zeg je dat niet zo.


Overigens geeft de Vos in het statement aan dat ze bij Boerke Verschuren open staan voor communicatie maar het tegendeel is waar. Vorig jaar blokkeerden ze mensen die kritiek hadden, dat kun je gewoon nog teruglezen in reacties op andere paginas bij statussen over dit onderwerp. Ook riep de uitbater, als reactie op de kritiek, de mensen op te laten merken dat het geen racisme zou zijn. Alsof hoe meer mensen iets roepen hoe meer het waarheid wordt. Zowat heel racistisch Nederland plaatste op zijn oproep  recensies waarvan een niet gering aantal zelf vol racisme zat. Die 'Carnaval zonder haat' is behoorlijk zuur, wanneer je de haat die afspatte van die reacties en de minachting die de uitbater dus heeft voor de slachtoffers van racisme die kritek uiten ziet.

We kunnen alleen maar concluderen dat wij vanwege de grote media aandacht die er de laatste maanden voor ons is, waardoor we niet geliefd zijn bij de racistische massa en rechtse stemmers, gebruikt zijn voor hun politieke en PR plannetje. De schandalig eenzijdige berichtgeving zonder enig journalistiek onderzoek door Breda Vandaag en de overdaad aan PR die dit platform steeds geeft aan Boerke Verschuren bevestigen ons gevoel hierin. Ook andere media, als bijvoorbeeld WNL, hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen. Als journalist vraag je toch naar bedreigingen en brieven wanneer die aanleiding waren van de situatie waarover je bericht? Ook hebben ze allemaal verzuimd om de andere aantijgingen jegens ons te onderzoeken. Alleen Krapuul was kritisch en had dit toneelspel door. Een liegende lijsttrekker die vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen door geen enkele media gecontroleerd wordt is problematisch. Wij hopen dat kiezers wel de ernst inzien van wat zich hier heeft afgespeeld maar hopen dat ook van het partijbestuur van de VVD. Evenals de fractie in Den Haag, aangezien deze persoon kandidaat voor de tweede kamer is.

Aartsen heeft zijn positie ernstig misbruikt voor een politiek spelletje en het valselijk beschuldigen van burgers en activisten.
Iedereen in het college en de raad, de onschuldige indieners van de verzoeken, de media en zelfs de pagina van VVD Breda zijn schandalig misbruikt door deze lijsttrekker. Hij was zelfs zo hoogmoedig  dat hij het denkvermogen van ons allemaal heeft onderschat. Alles wat we aantonen stond openbaar n.b.. Aartsen heeft burgerrechten proberen in te perken door het negeren van de trias politica. Ook heeft hij een democratische tool voor burgers proberen te beïnvloeden, onze vrijheid van meningsuiting proberen te ontnemen en het protest tegen discriminatie proberen de kop in te drukken. Hiermee toont hij aan de grondwet niet te respecteren. Dit geldt in elk geval voor artikel 1, artikel 7 en artikel 9 van de grondwet.

U hoeft het absoluut niet met ons eens te zijn politiek gezien maar iedereen zal het met ons eens zijn dat het politieke systeem in Breda door Aartsen misbruikt werd. Ook werden uw gemeente en carnaval geminacht door Aartsen toen hij ze inzette voor zijn corrupte strategie. In het gunstigste geval heeft hij zich enorm slecht verdiept in alles maar ook dat diskwalificeert hem als integer politicus.

U heeft alle feiten en bewijs nu, dit zelfde verhaal plus bewijs is naar de media gestuurd. Wij verwachten dat u de burgers van uw stad beschermt en het juiste zult doen en zich niet laat afleiden in uw besluit door de mediahetze rondom onze groep. Van Aartsen verwachten we minstens rectificatie en excuses en wanneer hij integer is stapt hij op.

Dank voor uw tijd.

Met strijdbare groet,

Actiegroep De Grauwe Eeuw

Persbericht: De Grauwe Eeuw doet aangifte tegen de criminele organisatie van Jan H.

Bij Politie Zaandijk is er donderdag 2 november aangifte gedaan tegen burgemeester Jan Hamming van Zaanstad en vijf andere partijen wegens...